Polityka prywatności - Monetkowo.pl

Polityka prywatności

W serwisie Monetkowo.pl przywiązujemy bardzo dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności jego Użytkowników.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym Monetkowo.pl należącym do:

WebField Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-386), ul.Lęborska 3B/lok. 1.24,
NIP: 5833190889, REGON: 363241225, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy miasta Gdańsk, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591826,,
o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, adres e-mail: kontakt@monetkowo.pl, będącą również właścicielem Serwisu

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisu Monetkowo.pl jest:

WebField Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-386), ul.Lęborska 3B/lok. 1.24,
NIP: 5833190889, REGON: 363241225, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy miasta Gdańsk, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591826,,
o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, adres e-mail: kontakt@monetkowo.pl, będącą również właścicielem Serwisu

 1. Serwis Monetkowo.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników i zobowiązują się do ochrony danych osobowych Użytkownika i zastosowania najwyższych standardów zabezpieczenia danych.

 2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych identyfikacyjnych.

 3. Serwis Monetkowo.pl może zbierać dane osobowe, które Użytkownik podaje dobrowolnie, korzystając z serwisu. Dane osobowe mogą zostać użyte w celu: umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności serwisu Monetkowo.pl, przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika, do komunikacji z Użytkownikiem, przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem, a osobą trzecią, będącą dostawcą produktu finansowego. Dane osobowe, na podstawie odrębnej zgody, mogą być użyte w celach marketingowych i promocyjnych (w tym wysyłki newslettera) oraz przekazywania informacji handlowej od Partnerów Administratora, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt: w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej kontakt@monetkowo.pl

 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu przedstawienia ofert ubezpieczeniowych oraz zawarcia i realizacji umowy.

 5. Dane osobowe Użytkownika Administrator serwisu może przekazać, za zgodą Użytkownika do Dostawcy, w celu umożliwienia kontaktu Użytkownika zainteresowanego wybranym produktem finansowym. Dostawca produktu finansowego może użyć przekazanych danych osobowych zgodnie z własną polityką prywatności i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych Dostawcy, gdyż Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych osobowych przez instytucje finansowe będące Dostawcami produktów finansowych.

 6. Przekazywanie informacji osobom trzecim może nastąpić również w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

 7. Użytkownicy są również osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie ze spersonalizowanych części Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

 8. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, serwis Monetkowo.pl będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w serwisie Monetkowo.pl. Serwis udostępnia jasno opisane warunki zrezygnowania z usługi otrzymywania dodatkowych informacji przez Użytkownika.

 9. Dane przekazywane przez Użytkownika w Serwisie przesyłane są bezpiecznym, szyfrowanym protokołem internetowym SSL.Korzystając z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje poniższe zgody:

AVIVA

 1. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez spółki Grupy Aviva* oraz na wzajemne udostępnianie przez nie tych danych w celu oferowania usług finansowych i dalszego przetwarzania przy wykonywaniu tych usług, oraz na połączenie moich danych w administrowanych zbiorach również z innymi pozyskanymi danymi. Jednocześnie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez podmioty współpracujące ze spółkami Grupy Aviva. Powyższa zgoda obejmuje przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Ponadto zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych, do ich poprawiania i dobrowolności złożenia niniejszego oświadczenia.
  * Grupa Aviva - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44, jednostki powiązane z nią w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz zarządzane przez nie fundusze emerytalne i inwestycyjne.NEST BANK

 1. Oświadczam, że niniejszy wniosek stanowi moją wolę zawarcia z Nest Bank S.A. umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych, świadczenie usług płatniczych oraz o otwarcie rachunku wskazanych w niniejszym wniosku, oferowanych przez Bank na zasadach określonych w Umowie Ramowej oraz stanowiących jej integralną część.

 2. Wyrażam zgodę na dostarczenie dokumentów dotyczących posiadanych przeze mnie Produktów Bankowych drogą elektroniczną oraz na otrzymywanie informacji o każdej zmianie salda na Rachunkach.

 3. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż - Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39a, jako administrator danych osobowych, będzie przetwarzał moje dane osobowe w celu wykonania czynności bankowych, których jestem stroną, - mam prawo dostępu do moich danych osobowych poprawiania ich oraz zgłaszania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 4. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż Bank w celu realizacji ustawowych praw i obowiązków może przekazać moje dane osobowe do Związku Banków Polskich, z siedzibą w Warszawie, biur informacji gospodarczych oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, w zakresie koniecznym do zawarcia Umowy oraz jej realizacji.FERRATUM

 1. Akceptuję warunki przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych

 2. Zapoznałem się i akceptuję warunki umowy i formularz informacyjnyPROVIDENT

 1. Korzystając z portalu Monetkowo.pl Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, nr PESEL, nr telefonu, adresu e-mail firmie Provident Polska SA z siedzibą w Warszawie /00-189/ przy ul. Inflanckiej 4A w celach marketingowych firmy Provident Polska SA.

 2. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Provident Usług wyraża zgodę na przesyłanie przez Provident, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub sms, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wyraża zgodę na przedstawienie oferty Provident w trakcie bezpośredniej rozmowy telefonicznej.RAIFFEISEN BANK POLSKA

 1. Wyrażam zgodę na zawarcie Umowy o Konto Osobiste oraz Konto Lokacyjne, Umowy Karty, Umowy o Elektroniczne kanały dostępu dla Klientów Indywidualnych, Umowy o Naklejkę Zbliżeniową na odległość.

 2. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż - Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowskiej78, jako administrator danych osobowych, będzie przetwarzał moje dane osobowe w celu wykonania czynności bankowych, których jestem stroną, - mam prawo dostępu do moich danych osobowych poprawiania ich oraz zgłaszania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 3. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż Bank w celu realizacji ustawowych praw i obowiązków może przekazać moje dane osobowe podmiotom zewnętrznym na zasadach określonych w ustawie Prawo Bankowe, a zwłaszcza: innym bankom oraz Biuru Informacji Kredytowej S.A. a także do First Data Polska S.A., MasterCard Europe oraz VISA Europe Services, w celu wykonywania Umowy Karty/Umowy o Naklejkę Zbliżeniową i wykonywania transakcji przy użyciu Karty/Naklejki Zbliżeniowej

 4. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Bank dokumentów zawierających dane stanowiące tajemnice bankową, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany we wniosku.

 5. Wyrażam zgodę, aby Bank pobierał opłaty i prowizje wskazane w Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

 6. Oświadczam, że chcę otrzymywać korespondencję z wykorzystaniem elektronicznych sposobów jej wysyłania tj. poprzez udostępnienie korespondencji w systemie bankowości internetowej R-Online.

 7. Wyrażam zgodę na objęcie, bez dodatkowych opłat, Ochroną ubezpieczeniową na podstawie „Umowy Ubezpieczenia Grupowego R-Assistance dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.” zawartej pomiędzy Europ Assistance S.A. z siedzibą we Francji, a Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo odstąpienia od ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Prawo rezygnacji z ubezpieczenia przysługuje w każdym czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia.

 8. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez bezpłatne wiadomości SMS, na numer telefonu podany Bankowi w umowie.PKO BANK POLSKI

 1. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż administratorem danych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, dane zbierane są w związku ze świadczonymi przez bank usługami i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością banku oraz mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 2. Upoważniam PKO Bank Polski SA do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA do biur informacji gospodarczej o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez te instytucje informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

 3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz propozycji zawarcia umów, informacji o zmianie regulaminu, materiałów marketingowych, promocyjnych oraz innych informacji handlowych

 4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość (serwis telefoniczny, serwis internetowy, kanał SMS) w celu zawarcia umowy bez jednoczesnej obecności obu stron.